DISCLAIMER:

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed. Ruud Kouwenberg Architect (RKA) streeft ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat de op deze website gepubliceerde informatie nu of in de toekomst onvolledig of verouderd is, dan wel onjuistheden bevat.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

RKA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt RKA geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt RKA geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit deze website verstuurt.

Het staat RKA vrij de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te wijzigen, dan wel deze website te sluiten. RKA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen) van deze site berusten uitsluitend bij RKA en/of zijn leveranciers. Niets uit deze site mag zonder toestemming van RKA worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot formulieren, brochures of enigerlei andere documenten die door RKA via downloaden ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij RKA en/of zijn leveranciers.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of andere inzichten kan de tekst van deze disclaimer door RKA worden gewijzigd of aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

PRIVACY:

Algemeen

Ruud Kouwenberg Architect hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ruud Kouwenberg Architect houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Website

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Deze site gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de site. Analytische cookies bieden ons informatie over het gebruik van de site.

Analytische Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt geanonimiseerd overgebracht naar de servers van Google. Wij gebruiken deze informatie over jouw website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan dan zijn dat bepaalde functionaliteiten van deze site niet meer goed werken.

Onze website www.ruudkouwenberg.nl bevat links naar andere websites. Deze externe websites kunnen andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Ruud Kouwenberg Architect is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op deze externe websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let daarom altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen

Heeft u klachten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, stuur dan een email naar het adres vermeld in de contactgegevens onder aan dit document. Vermeld in uw mail zo duidelijk mogelijk uw bevindingen. Wij nemen dan contact met u op.

Als u vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Peperstraat 74
5554 EL Valkenswaard
info@ruudkouwenberg.nl